KNIHY O DIVADLE

pro milovníky divadla a literatury

a všechny, 

kdo mají co do činění s dětmi

 

CO SKRÝVÁ TEXT

Dramaturgicko-režijní úvahy nad oblíbenými literárními předlohami divadla pro děti, dětského a mladého divadla. Kniha obsahuje rozbory čtyřiceti nejčastěji inscenovaných próz a her: lidových pohádek, pohádek H. Ch. Andersena, K. Čapka, P. Grovese, J. Koláře, K. Masaa a M. Slavíka, M. Mašatové, A. A. Milneho, T. Pěkného, Antoina de Saint Exupéry, J. Thurbera a J. Wericha, povídek R. Bradburyho, B. Jacquese, A. Lindgrenové či Sakiho, novel V. Dyka, W. Saroyana a O. Wilda, balad K. J. Erbena a R. Jefferse i her tzv. lidových loutkářů. Úvahy se zabývají jak obsahovými stránkami předloh (téma, postavy, motivy…), tak jejich zvláštnostmi formálními i předpoklady pro divadelní uchopení. Ukazuje prakticky inscenátorům, na čem je ten který text založen, co hrozí při porušení jeho stěžejních prvků, co by nemělo být opominuto, čemu je třeba se vyhnout a co naopak musí být řešeno při inscenační práci jinak, jaké jsou základní stavební kameny a funkční vztahy, přednosti a nebezpečí, potence a impotence těchto textů. Protože jde o obecné dramaturgické problémy textů pro divadlo vůbec, o zákonitosti vztahu literárního textu a inscenační praxe, o zákonitosti literatury a zákonitosti divadla, může publikace sloužit jak jako příspěvek k inscenování komentovaných titulů, tak jako učebnice uvažování o divadle a jeho dramaturgických předpokladech obecně. Napsal Luděk Richter, 128 stran, 130 Kč.

 

DIVADLO PRO DĚTI

Kniha je založena nejen na mnohaletých praktických zkušenostech autora coby dramatizátora, režiséra, scénografa i herce, ale i na znalosti existující literatury o tomto zanedbávaném oboru. Na základě načrtnutých věkových specifik dětského diváka od prvého dětství, přes předškolní, mladší školní až po starší školní věk zabírá kniha celý proces jevištní tvorby s důrazem na možnosti, potřeby a zájmy dětského diváka. Zaměřuje se na inscenační tvorbu z hlediska výběru a analýzy předlohy, vytvoření dramaturgicko režijní koncepce, zpracování textového podkladu i provázanost všech funkcí, složek, prostředků a postupů jevištní realizace - tedy scénografie, hudby, choreografie, herectví a režie - ale také na organizaci a provoz představení. Je tedy určena všem, kdo připravují divadlo, najmě pro děti, tedy také těm, kteří vytvářejí divadlo hrané dětmi - neboť i to má adresáta v dětských vrstevnících. Napsal Luděk Richter, 148 stran, 62 obrazových schémat, 200 Kč.

 

HŘÍČKY, HRY A SCÉNÁŘE pro starší a pokročilé

Výběr deseti textů, které autor v posledních třiceti letech připravil pro soubory, jež vedl a režíroval - pro pražské Paraple, prachatický soubor Jentak a pražský Klíč či Kejklíř: Obloha věčně modrá, vášně věčně krvavé (Markéta Lazarová), Balada o Tristanovi a Isoldě aneb Osude…, Hanýsek čili Člověk, Actus vánoční, Kichotání neboli Komedie pimperlová o Donu Kichotovi zcela nová, Kuře na rožni, Havlíčkův návrat, Několik příběhů z doby, kdy se v Čechách zakládala města, Čech všude bratra má aneb Žižka pod hradem Rábí čili Svítá a Johannes doktor Faust. Jde o texty autorského divadla, v němž ústřední není nutně autorství předlohy, ale autorství jejího uchopení, autorství vycházející z volby prostředků, počínajících už způsobem, jak se "vypráví", a výsledkem je vlastní, autorské sdělení. Texty mohou být předlohou k inscenování nebo inspirací, dovolí nahlédnout do způsobu inscenační práce, potěší pamětníky či nabídnou obyčejné potěšení z četby. Napsal Luděk Richter, 160 stran, 100 Kč.

 

 O DIVADLE (nejen) PRO DĚTI

Souhrn úvah je seřazen podle témat, jimiž se zaobírají. Jde o témata natolik různorodá, jako je různorodý okruh čtenářů, jimž jsou určena: od divadelníků přes rodiče a učitele až po pořadatele, teoretiky a kritiky - kteří jsou všichni také a především úplně normálními, nezaškatulkovatelnými lidmi: O divadle a tvorbě, O těch, co ho dělají, O dětech a divácích vůbec, O rodičích, škole a učitelích, O pořadatelích a hodnotách a O poznávání divadla, festivalech a kriticích. Přemýšlivé počtení jako námět k přemýšlení. Napsal Luděk Richter, 132 stran, 100 Kč; při nákupu nad 300 Kč zdarma jako bonus.

 

OD PŘEDMĚTU K LOUTCE,

OD LOUTKY K DIVADLU

Již třetí vydání dvanácti kapitol o vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou vede čtenáře cestou her, cvičení i přístupného teoretického výkladu od samotných počátků práce s předmětem až k plno-hodnotnému uplatnění loutky v divadelní inscenaci. Velké množství fotografií a kreseb pomáhá vysvětlit probíraná témata a může být i další inspirací. Publikace je vhodná jak pro rodiče a učitele dramatické výchovy, tak pro ty, kdo dělají loutkové divadlo amatérsky či profesionálně. Z obsahu: může předmět něco říci tím, že je, kde je, jak je a jaký je, jak lze použít předměty na jevišti, jaké téma nabízí materiál a funkce loutky, co vnášejí asociace různých druhů loutek, jaký význam má její ikoničnost, jak z předmětu vzniká loutka, co přináší mizanscéna, co metafora a jak se loutka může stát prostředkem sdělení... Teorie, praxe, hry a cvičení. Napsal Luděk Richter, 56 stran, 100 Kč.

 

POHÁDKA...

POHÁDKA... ...A DIVADLO - Pohádka je nejoblíbenější žánr předškolních a raně školních dětí, setkávají se s ní rodiče i učitelé, je častou látkou divadelní práce dětských souborů i souborů dospělých, hrajících pro děti. Je tedy dobře něco o ní vědět. Publikace začíná tím, z čeho pohádka vznikla ve folklorním prostředí a co určilo její podobu, obsah i formu. Velkou pozornost věnuje tomu, jaká pohádka je. Co je její podstatou. Jaké má vlastnosti. Co je jejím obsahem a jaký má smysl. Co člověku dává a v čem je blízká dnešnímu dítěti. To vše směřuje k otázce, jaké jsou zákonitosti, podmínky, překážky a nebezpečí její proměny z vyprávění na četbu, rozhlasovou či televizní hru, film nebo divadlo. Práce se zabývá lidovou pohádkou, především českou, a i když mnohé z toho platí i o všech ostatních druzích či žánrech pohádek, zaměřuje se především na pohádku kouzelnou neboli fantastickou. CO JE CO V POHÁDCE (Pohádkové reálie) - Abecedně řazený "slovníček" přibližuje významy nejčastějších pohádkových reálií: postav skutečných i fantastických, lidí, zvířat, předmětů, prostředí, činností, stavů a dalších motivů. Dík tomu je možné pochopit často úplně nové stránky pohádek do nečekané hloubky. OD POHÁDKY... ...K POHÁDCE (Od literatury k divadlu) - Praktické pokračování publikací Pohádka... ...a divadlo a Co je co v pohádce ukazuje cestu od literární předlohy k divadelnímu scénáři na jedné konkrétní pohádce - Erbenových Třech zlatých vlasech děda Vševěda. Začíná ukázkami devíti různých variant této pohádky, následuje pohádka K. J. Erbena, jeho pohled na ni a pak už podrobný rozbor vlastností této předlohy, tvorba dramaturgicko-režijní koncepce a hledání prostředků a konečně podrobná cesta od předlohy ke scénáři. Přístupně jsou zde vysvětleny všechny pro inscenátora důležité informace týkající se děje, času, místa, postav, tématu, důležitých motivů, kompozice, syžetu, žánru, stylu a jazyka, vhodného druhu divadla, řešení technických klíčových bodů a dalších významných motivů. Napsal Luděk Richter, 248 stran, 250 Kč.

 

PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK

K tomu, aby se byť i jen dva lidé domluvili, musí mít nějaký společný "jazyk". Má-li to být o divadle, potřebují znát terminologii. Jazyk je nástrojem nejen dorozumění, ale i přemýšlení a teoretická znalost divadla je pomocníkem při zlepšování jeho kvality praktické. A kdo nežije ve víře, že umění je jen věc "srdce", náhlých inspirací a intuitivních vznětů, potřebuje při divadelní práci i přemýšlet. Když nás múzy líbají a dílo vzniká "samo", děkujme nebi. Ale co když zrovna nelíbají a nevzniká? Máme si lehnout a počkat, až přiletí? Nebo zkusit múzy probudit, přilákat, nasměrovat? Například přemýšlením. Praktický divadelní slovník míří ke každému, kdo má o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérům i profesionálům, k studentům středních a vysokých škol i k žákům základních uměleckých škol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Větší prostor tu mají problémy, které mají praktický rozměr, mohou být inspirací či pomocí při inscenační práci. Je tu i řada termínů obecných, s divadlem však souvisejících a v tvorbě i diskusích o ní se často vyskytujících, termíny z uměleckých oborů divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalších společenských věd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska vždy nahlédnutých. Napsal Luděk Richter, 208 stran, 290 Kč.

 

50 LOUTKÁŘSKÝCH CHRUDIMÍ

Publikace obsahuje vše, co se dá o špičkovém amatérském loutkářství posledních padesáti let zjistit. Od faktografických údajů o všech 988 uvedených inscenacích z celé České, ba Československé republiky a zahraničí, jejich aktérech, seminářích, porotcích a udělených cenách, přes glosy, zajímavosti a postřehy dokumentující vývoj loutkářství až po medailony 43 souborů a 74 osobností, jež utvářely naše loutkové divadlo, odborná shrnutí jednotlivých etap a ucelený pohled na průběh celého půlstoletí českého loutkářství z pera E. Kolára, M. Česala, J. Císaře a dalších předních odborníků, jakož i seznam všech zúčastněných souborů a jejich inscenací. Napsal Luděk Richter, 210 stran, 168 fotografií a reprodukce všech plakátů LCH, 250 Kč.

 

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 2001-2011

Pokračování oblíbené publikace 50 Loutkářských Chrudimí. Podobně jako předchozí publikace obsahuje vše důležité o špičkovém amatérském loutkářství uvedeného desetiletí: údaje o 369 inscenacích, 114 seminářích, o porotách, cenách i doprovodných akcích, 11 medailonů o osobnostech, 14 o souborech a 3 o různých tématech, zajímavosti a glosy i studii o vývoji v tomto období. Napsal Luděk Richter, 60 stran, 30 fotografií, reprodukce 10 posledních plakátů, 100 Kč, společně s publikací 50 Loutkářských Chrudimí 300 Kč. Vyšlo s podporou Ministerstva kultury ČR.

 

Knihy vydané zčásti za přispění Ministerstva kultury ČR lze získat na adrese:

DOBRÉ DIVADLO DĚTEM - Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež,

Chopinova 2, 120 00 Praha 2: 608 260 156, 222 726 335, e-mail: osDDD@seznam.cz